Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego JaNaCosmetics.pl (zwanego dalej.: „Sklepem Internetowym”). JaNa Cosmetics dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Alicja Jochymczyk-Czapka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JaNa Cosmetics z siedzibą w Katowicach (40-668), przy ulicy Bażantów 16e/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP PL 954 10 26 033: ,REGON 272810857 , zwanej dalej JaNa Cosmetics
 3. Dane osobowe zbierane przez JaNa Cosmetics za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

 Paragraf 1 Rodzaj, cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

 1. JaNa Cosmetics zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczeniu usługi Konta (art.6 ust.1 litera b RODO)

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art.6 ust.1 litera b RODO)

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.6 ust.1 lit.a RODO)

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art.6 ust.1 lit.b RODO)

e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art.6 ust.1 lit.b RODO)   

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje :

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Numer telefonu

 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie na zasadach opisanych w paragrafie 5
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a)Imię i nazwisko

b)Adres email

c)Numer telefonu

d)Dane adresowe : ulica wraz z numerem domu/mieszkania , województwo, kraj

e)W przypadku innego miejsca dostawy niż podstawowe dane adresowe Klient po zaznaczeniu checboxu podaje nazwę ulicy wraz z numerem domu/mieszkania , województwo, kraj

f)Informacje na temat dostawy – Klient podaje np. preferowane godziny dostaw

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) Firmę przedsiębiorcy

b) Numer NIP

 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane

a)Imię

b)Adres e-mail

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane

a)Imię

b)Adres e-mail

 1. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane

a)Imię i nazwisko

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności :

a)Adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu

b)Nazwa domeny

c)Rodzaj przeglądarki

d)Czas dostępu

e)Typ systemu operacyjnego

 1. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.f RODO), polegający na ułatwianiu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Przekazanie danych osobowych do JaNa Cosmetics jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej sklepu, z tym zastrzeżeniem że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez podania danych zgodnie z pkt. 5 paragraf 1 uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO)

Paragraf 2 Udostępnianie, powierzanie i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta JaNa Cosmetics przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom JaNa Cosmetics co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy)

a)Podmioty przetwarzające. JaNa Cosmetics korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie i na polecenie JaNa Cosmetics. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający system do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych

b)JaNa Cosmetics korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności bankowych.  

 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe Klientów przechowywane są :

a)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez JaNa Cosmetics tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić JaNa Cosmetics i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez JaNa Cosmetics tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

3.W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia towarów:

a)Firmie Apaczka.pl , świadczącej usługi operatów kurierskich

b)Firmie kurierskiej

c)Firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (Paczkomaty)

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez:

a)system bankowy, jego dane są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności PKO BANK POLSKI

b)płatność za pobraniem, jego dane przekazywane są operatorowi Apaczka.pl i firmie kurierskiej

 1. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail JaNa Cosmetics będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz powiadomienia o nowych artykułach w sekcji blog.
 2. W przypadku skierowania żądania JaNa Cosmetics udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Paragraf 3 Pliki Cookies

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez JaNa Cosmetics na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez JaNa Cosmetics produkty do indywidualnych preferencji rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. JaNa Cosmetics wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. JaNa Cosmetics wykorzystuje cookies własne w celu:

a)Uwierzytelnienia Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła   

4. JaNa Cosmetics wykorzystuje cookies zewnętrze w celu:

a)Zbierania ogólnych danych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

b)Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia reklamy internetowej Google Adsense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

c)Popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Irland z siedzibą w Irlandii)

d)Po zapisaniu się do biuletynu informacyjnego (Newsletter) wysyłaniu informacji handlowych, powiadomień o nowych produktach i nowych artykułach w sekcji blog za pośrednictwem systemu MailChimp( administrator: The Rocket Science Group LLC MailChimp z siedzibą w USA)

e)Wyświetlania filmów osadzonych z serwisu YouTube (administrator: Google LLC z siedzibą w USA)

f)Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. JaNa Cosmetics może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest wykorzystywany przez JaNa Cosmetics przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążającej serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. JaNa Cosmetics nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Paragraf 4 Prawa osób do których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art..7 ust 3 RODO

a)Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił JaNa Cosmetics

b)Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody

c)Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez JaNa Cosmetics zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności , które zgodnie z prawem JaNa Cosmetics może świadczyć jedynie za zgodą

2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych- podstawa prawna art. 21 RODO

a)Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją- wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli JaNa Cosmetics przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług JaNa Cosmetics, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji

b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i JaNa Cosmetics nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) podstawa prawna art. 17 RODO

a)Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych

b)Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne, do celów w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane

c)Wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę

d)Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

e)Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego któremu JaNa Cosmetics podlega

f)Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

g)Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, JaNa Cosmetics może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega JaNa Cosmetics. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących.: imię, nazwisko,adres email, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług JaNa Cosmetics, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO

a)Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenia żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. JaNa Cosmetics nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w przypadku gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas JaNa Cosmetics ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni

c)Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania

d)Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w przypadku gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5.Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w przypadku gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta

6.Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO. 

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo

a)Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

b)Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzania danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, uzyskać kopię swoich danych osobowych

c)Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO . Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej biuro@janacosmetics.pl

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.  
 2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Klient ma prawo żądać od JaNa Cosmetics przekazania kopii standardowych kopii klauzul umownych kierując zapytanie na adres biuro@janacosmetics.pl
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznawanych na mocy RODO

Paragraf 5 Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. JaNa Cosmetics zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w sklepie.
 2. JaNa Cosmetics stosuje certyfikat SSL zakupiony w serwisie nazwa.pl
 3. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. JaNa Cosmetics nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu . Klient na adres poczty elektronicznej podanej podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie w profilu konta otrzyma wiadomość z możliwością ustalenia nowego hasła.
 4. JaNa Cosmetics nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

Paragraf 6 Polityka Prywatności – zmiany

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym JaNa Cosmetics poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dniowym.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@janacosmetics.pl
 3. Data opublikowania Polityki Prywatności : 25.01.2019